PrEP บทบาทสำคัญในการยุติโรคเอดส์

PrEP บทบาทสำคัญในการยุติโรคเอดส์

การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ยังคงเป็นวิกฤตด้านสุขภาพที่สำคัญทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 38 ล้านคนทั่วโลก แม้ว่าการรักษา และการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะก้าวหน้าไปมาก แต่ความพยายามในการป้องกัน ยังคงมีความสำคัญต่อการยุติการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เครื่องมือหนึ่ง ที่มีแนวโน้มดีที่สุดในการต่อสู้กับเอชไอวี คือ การป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ หรือการใช้ยา PrEP ที่มีประสิทธิภาพในการลดการติดเชื้อรายใหม่ และปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี