มูลนิธิ Love Foundation เปิดตัวแคมเปญ U=U and Me

มูลนิธิ Love Foundation ได้เปิดตัวแคมเปญ “U=U and Me” https://uuandme.org/ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาเอชไอวีและลดการตีตราผู้ติดเชื้อในสังคมไทย แคมเปญนี้มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมีปริมาณไวรัสต่ำจนตรวจไม่พบ (Undetectable) จะไม่สามารถแพร่เชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้ (Untransmittable) ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการลดความกลัวและการตีตราในสังคม

แคมเปญ “U=U and Me” ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

 • จัดกิจกรรมให้ความรู้และสนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
 • สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
 • ขยายเครือข่ายพันธมิตรไปทั่วประเทศไทย โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา
 • ร่วมมือกับองค์กรชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละพื้นที่
 • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาและการดูแล
 • พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนและขยายเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 • สร้างชุมชนออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้การสนับสนุน
 • ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
 • มุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ
 • จัดทำสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชายขอบ
 • สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อขยายการเข้าถึงชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

แคมเปญได้รับความร่วมมือจากบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ

 • ส.ส.ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ตัวแทนจากภาคการเมือง
 • คุณไบรอัน ตัน ประธานกองประกวด Miss Fabulous Thailand
 • คุณนก ยลดา สวนยศ ตัวแทนจากวงการบันเทิง
 • คุณนาตาเลีย เพลียแคม UNIVERSE IS U
 • คุณต้น ศิริศักดิ์ ไชยเทศ ผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสังคม
 • นพ.อริย์ธัช ตั้งสง่า แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวี
 • นพ.ชัยวัฒน์ ทรงศิริพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวี
 • คุณปุย สรชัย แสงสุวรรณ ช่างภาพผู้มีชื่อเสียง
แคมเปญได้รับความร่วมมือจากบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ

การมีส่วนร่วมของบุคคลเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความน่าสนใจให้กับแคมเปญ แต่ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและขยายการเข้าถึงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในสังคมไทย

แคมเปญ “U=U and Me” คาดหวังผลลัพธ์สำคัญหลายประการ

 1. เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับ U=U ในวงกว้าง
 2. ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 3. ส่งเสริมการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและการเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง
 4. ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 5. สร้างเครือข่ายสนับสนุนที่เข้มแข็งสำหรับผู้ติดเชื้อและครอบครัว
 6. ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี

มูลนิธิ Love Foundation หวังว่าแคมเปญ “U=U and Me” จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับเอชไอวีและผู้ติดเชื้อ การรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและการยอมรับความหลากหลายในสังคมไทย

แคมเปญนี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและลดความรู้สึกโดดเดี่ยวที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีอาจเผชิญ นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยังช่วยให้แคมเปญสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มากขึ้น

การทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขยังช่วยให้แคมเปญสามารถปรับเนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการเฉพาะของแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระยะยาว

ในท้ายที่สุด แคมเปญ “U=U and Me” ไม่เพียงแต่เป็นโครงการให้ความรู้ แต่ยังเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มุ่งหวังจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคมไทยต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยหวังว่าจะนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้าง เข้าใจ และให้โอกาสกับทุกคนอย่างเท่าเทียมมากขึ้น